Domů / Obchodní podmínky
DŮLEŽITÉ

Provoz zajišťuje:

LÉKÁRNA ZDRAVÍ ZÁBŘEH

727 914 408

8:00 - 16:00

pondělí - pátek

 lekarna@lekarnazdravi.cz 

 


 


 


 

 

Odběr novinek
Facebook

 

Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém zásilkovém obchodě www.lekarnazdravi.cz. Podmínky blíže upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je LÉKÁRNA PRO ZDRAVÍ 2007 s.r.o., Bezručova 2144, Zábřeh, 789 01 IČ: 27798062, DIČ:CZ27798062 , společnost je vedená u  Krajského soudu v Ostravě  oddíl C, vložka 19993  (dále „prodávající“) a kupujícího (dále také „zákazník“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.lekarnazdravi.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tato společnost je od okamžiku přijetí objednávky jediným a výlučným subjektem zodpovědným za prodej a dodání zboží zákazníkovi. Společnost LÉKÁRNA PRO ZDRAVÍ 2007 s.r.o. jako provozovatel internetového obchodu www.lekarnazdravi.cz a "kamenných" lékáren Lékárna Zdraví Zábřeh a OOVL Postřelmov má souhlas Státního úřadu pro kontrolu léčiv pro výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem. Zodpovědnou osobou za provoz eshopu je PharmDr. Martin Kopecký, PhD.

PORADNA (informační služba)  a  shromažďování, zpracovávání a oznamování informací o podezřeních na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky léčivých přípravků (a závady v jakosti)  v otevírací době Lékárny Zdraví Zábřeh (Po-Pá 7,30-17,00, So 8,00-11,00).

Více info zde: https://www.lekarnazdravi.cz/cz/kontakt/, telefon: 727 914 408 nebo 583 455 954,  email: lekarna.zdravi@iol.cz.

KONTAKT na STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV: SÚKL, Šrobárova 48, Praha, 100 41, Tel. 272 185 111, posta@sukl.cz.

KONTAKT na ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV: Hudcova 232/56a, Medlánky, 621 00 Brno, 541 518 210, podatelna@uskvbl.cz, www.uskvbl.cz

B. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

C. Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

.Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.  Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí přijetí objednávky, a začne se jí zabývat (provede kontrolu objednávky, případně zjistí dostupnost zboží, které je nutné doobjednat) elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (Potvrzení stavu objednávky), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Je-li cena na webových stránkách zřejmě nesmyslná (nepřiměřeně nízká proti ceně obvyklé), vyhrazuje si Obchodník právo na odstoupení od kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

Ceny uvedené u jednotlivých položek zboží jsou uvedeny včetně DPH. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky. Cena uvedená na stránkách e-shopu je cenou zásilkového prodeje a není totožná s cenou v kamenné lékárně. 

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat pouze zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu www.lekarnazdravi.cz, a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací). Prodávající se dále zavazuje, že bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží a za dopravu.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.lekarnazdravi.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Prodávající se zaručuje, že osobní údaje kupujícího bude chránit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů  a neposkytne je žádným jiným subjektům.

D. Platební a dodací podmínky

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě expedujeme objednávku do 24hodin. V případě, že zboží není přímo na skladě a musí být doobjednáno, zavazuje se prodávající vyexpedovat nebo předat zboží dopravci nejpozději do 48 hodin. Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci, ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě (a nebude možné ho doobjednat od našich dodavatelů) nebo jej nebude možné dodat do 7 dnů, oznámí prodávající tento fakt kupujícímu. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. V případě venkovních teplot nad 30°C léky z bezpečnostních důvodů zasíláme až po opětovném ochlazení - o termínu dodání  zákazníka vždy informujeme.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. D obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. C), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

PŘEHLED MOŽNÝCH ZPŮSOBŮ DORUČENÍ ZÁSILEK A JEJICH CENY:

1. Expresní balíková služba DPD CZ s.r.o.

Objednávka v hodnotě do 1499,- Kč - 89.00 Kč objednávky v hodnotě 1500,- Kč ZDARMA

Přepravní společnost DPD doručuje zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR. Zboží je doručováno v pracovní dny, 9:00 - 18:00, přesný výběr hodiny dodání není bohužel možný. Pokud přepravcem nebudete zastiženi, dostanete do schránky informaci s dalším pokusem o doručení. V případě použití DPD je výhodné uvést telefonní kontakt, na kterém Vás může pracovník DPD zastihnout a domluvit si termín dodání.

Upozornění: V případě, že objednané zboží bude mít váhu nad 10kg, bude VŽDY účtován příplatek 30Kč.

Při váze nad 15kg bude zásilka rozdělena do více balíků. Za každý další balík účtujeme 79,- Kč.

 

2. Osobní odběr v Lékárně Zdraví Zábřeh. K objednávce účtujeme manipulační poplatek 29,-Kč. Platba je možná v hotovosti nebo platební kartou. Nelze platit poukázkami! 

 

3. Zasílání na Slovensko - 229,- Kč, od objednávky v hodnotě 2999,-Kč - 89,-Kč.

Balíky zasíláme Slovenskoiu poštou s.p.

Upozornění: Na Slovensko nelze zaslat volně prodejné léky.

 

4. OSOBNÍ ODBĚR V SÍTI 350 VÝDEJNÍCH MÍST ZÁSILKOVNA - 89.00 Kč (včetně DPH),

Tento způsob dopravy je možné využít pro objednávky od částky 300,- Kč.

Balík lze lze platit bankovním převodem nebo pomocí e-platby, PayPal, nebo přímo na místě  (od objednávky v hodnotě 500,-Kč) - (24,-Kč). Tento způsob dopravy nelze využít při objednávce, která obsahuje léčivé přípravky.

POKYNY K VYZVEDNUTÍ ZÁSILKY NALEZNETE ZDE.

SEZNAM POBOČEK: ZDE

 

PŘEHLED MOŽNÝCH ZPŮSOBŮ PLATBY A JEJICH CENY:

1. Dobírkou – 24,- Kč

(Upozornění - Na dobírku zasíláme pouze při objednávce nad 400,-Kč!!!)


2. Převodem na bankovní účet 107-1740030277/0100 (Komerční banka) - 0,-Kč. V případě platby na účet bude zboží odesláno po připsání částky za zboží+dopravu na účet obchodu. Jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky!!!

 

3. Platební brána ComGate 

Tento způsob platby je možný od objednávky v hodnotě 300,- Kč.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.
     Platba kartou - Nejrychlejší způsob zaplacení on-line. Do rozhraní Platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód - tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.
     On-line bankovní převod z účtů těchto bank: Raiffeisenbank a.s., Komerční banka a.s., GE Money Bank a.s., Volksbank CZ a.s., Fio banka a.s., Česká spořitelna a.s., ČSOB a.s, Poštovní spořitelna a.s., UniCredit Bank a.s., Citibank, mBank a.s., Zuno Bank, Air Bank, Equa bank
     Po dokončení platby budete přesměrování zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, a tak budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 

Daňový doklad je přiložen v balíku se zbožím.

 

E. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. E či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího ( LÉKÁRNA PRO ZDRAVÍ 2007 s.r.o., Bezručova 2144/1b, Zábřeh, 78901) či na adresu elektronické pošty prodávajícího lekarna.zdravi@iol.cz

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. E obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. E obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

F. Stornování objednávky

Objednávku lze stornovat telefonicky nebo emailem před expedicí zboží. Storno bude prodávajícím potvrzeno.

G. Změna objednávky

Zákazník může objednávku lze jakkoliv změnit telefonicky nebo emailem před expedicí zboží. Změna bude prodávajícím potvrzena.

Pokud prodávající z jakéhokoliv důvodu (nedostatek zboží skladem, ukončení výroby,...) nemůže dodat zboží nebo pouze jeho část, bude o této skutečnosti informovat kupujícího pomocí e-mailu. Objednávka bude odeslána zákazníkovi až po odsouhlasení změn zákazníkem. V případě, že zákazník nesouhlasí s řešením navrženým prodávajícím, může objednávku stornovat.

H. Přeprava a dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

I . Práva z vadného plnění, reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- .zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. I obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu po zjištění vad u prodávajícího na adrese: Bezručova 2144/1b, Zábřeh, 78901 (místo pro zaslání reklamovaného zboží) nebo elektronickou poštou na adrese: lekarna.zdravi@iol.cz. Při zaslání reklamovaného zboží popíše kupující vadu výrobku. Povinnou náležitostí potvrzení je také údaj, kdy jste reklamaci uplatnili. Podepsaný reklamační list zašle společně s reklamovaným zbožím a kopií dokladu o koupi zboží běžným způsobem (bez dobírky) na adresu prodávajícího výše. V případě oprávněné reklamace zboží vzniká prodávajícímu povinnost nahradit kupujícímu účelně vynaložené náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu. Lékárna zajišťující zásilkový výdej dle par.85 odst.2 písm. e) zákona o léčivech výdej je povinna zajistit možnost vrácení reklamovaných léčivých přípravků způsobem,který nezpůsobí objednateli náklady.

Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace bezprostředně po jejím uplatnění na elektronickou adresu kupujícího s uvedením, doby a předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího elektronickou poštou na elektronické adrese kupujícího a případně také telefonicky. Reklamační protokol bude kupujícímu dodán nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, a to nejčastěji společně se zbožím, jež bylo předmětem reklamace, a s uvedením data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a celkové době trvání reklamace. V případě, že v rámci reklamačního procesu není kupujícímu zasíláno žádné zboží, bude kupujícímu zaslán reklamační protokol elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.
  

J. další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. 

Pro Slovensko: Subjekty mimosúdneho konania sú právnické osoby zapísané do zoznamu vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, napríklad Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk ). 

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

K. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu (Informace o zpracování osobních údajů).

L. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

M. Doručování

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

N. OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY (HEUREKA.CZ)

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

O. závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování LÉKÁRNA PRO ZDRAVÍ 2007 s.r.o., Bezručova 2144, Zábřeh, 7901, adresa elektronické pošty lekarna.zdravi@iol.cz telefon 583 455 954

 

V Zábřehu dne 25.5.2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět prodávajícímu pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy.

 

Adresát: LÉKÁRNA PRO ZDRAVÍ 2007 s.r.o., Bezručova 2144, Zábřeh na Moravě, 78901

(prodávající)

 

 

 

Oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 

 

Datum objednání zboží:

 

 

Jméno a příjmení kupujícího:

 

 

Adresa kupujícího:

 

 

 

Datum:

 

 

Podpis kupujícího:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)